فهم علل و عوامل افول جایگاه زن در ایران اسلامی
40 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » دی 1386 - شماره 93 (9 صفحه - از 71 تا 79)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آقاى حضرتى مقاله را در دو بخش تنظیم کرده است: 1. چیستى نگرش نخبگان مسلمان نسبت به جایگاه زن؛ 2. چرایى این نگرش‏ها و ریشه‏هاى تاریخى آن در ایران اسلامى. در بخش اول دیدگاه‏هاى مختلف را به دو دسته تقسیم کرده‏اند: 1. مخالفان مشارکت سیاسى زنان؛ 2. موافقان مشارکت سیاسى زنان. سپس ادله مخالفان را از آیات و روایات ذکر مى‏کنند و سپس از سوى موافقان اوّل استدلال‏هاى مخالفان را پاسخ مى‏دهد و بعد ادله آنها را ذکر مى‏کند. در بخش دوم نگارنده بر این عقیده است که علت‏ها و عوامل مختلفى در شکل‏گیرى نگرشى منفى به زن مؤثر بوده، از آن جمله، کانون‏هاى سلطنت، ادبیات مانوى، آیین بودا، فرهنگ عربى، اسرائیلیات و مسیحیت. با ظهور اسلام، نظام ارزشى حاکم بر عربستان به هم ریخت و جنسیت، قبیله، نژاد و خون ملاک برترى داشتن را از دست داد و معیار برترى تقوا شد ولى با رحلت پیامبر و در عصر امویان و عباسیان، مجددا انحراف زیادى در جامعه و فرهنگ پدید آمد. لکن امید است با بازنگرى در متون اسلامى و به کمک عقل و علم، زمینه مشارکت اجتماعى و سیاسى گسترده‏تر زنان فراهم آید. در ابتداى نوشتار به چیستى نگرش نخبگان مسلمان نسبت به جایگاه زن پرداخته و نظریات مختلف درباره مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تبیین شده و در بخش دوم چرایى این نگرش‏ها و ریشه‏هاى تاریخى آن در ایران اسلامى مورد تأمل قرار گرفته است. شاید بتوان با تسامح دیدگاه‏هاى مختلف را در این‏باره به دو دسته تقسیم نمود: دسته نخست، دیدگاهى که مخالف مشارکت سیاسى زنان است و دسته دوم، دیدگاهى که موافق مشارکت سیاسى زنان مى‏باشد.